მედია

ქართული თეატრის განვითარების ეტაპები

ქართული თეატრის განვითარების ეტაპები ქართულმა თეატრმა განვითარების მრავალსაუკუნოვანი გზა გაიარა. პროცესი მარტივი სანახაობითი კულტურიდან რთულ სინთეტურ სანახაობამდე მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოს ისტორიულ ყოფასთან. ქვეყნის წინაშე მდგარმა პოლიტიკური ორიენტაციის მუდმივმა პრობლემამ განაპირობა ის, რომ ქართული თეატრი არსებით მსგავსებებს ავლენს როგორც აღმოსავლურ, ასევე დასავლურ თეატრთან. საქართველო რომ თეატრალური ყოფის უძველესი კერაა, ეჭვგარეშეა. ამაზე მეტყველებს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული  […]